AdobeStock_282672236-2048x1152

Eierskifte tvister

et fortvilet forhold kan bli løst

Eierskifte tvister

et fortvilet forhold kan bli løst

Å kjøpe en bolig og finne ut at ting ikke er slik de bør være kan skape mye frustrasjon, og kan også være vanskelig å løse. Vi bistår i forbindelse med feil og mangler ved din nyinnkjøpte, eller solgte bolig.

I slike saker foretar vi en helhetsvurdering av forholdene knyttet til en eiendomsoverdragelse. Bl.a. kan nevnes at eventuelle opplysninger gitt i salgsdokumentasjon blir vurdert opp imot påklagde forhold.

Vi foretar også kostnadsvurdering ved utbedring av feil og mangler, samt bistand som sakkyndig vitne ved en eventuell rettstvist. Vi har lang og bred erfaring innen denne type saker, og bistår klienter ved rettsaker ca 20 – 40 ganger per år.

Vi takserer også diverse skader hvor forsikringsselskapene er våre oppdragsgivere.

Fuktkontroll

Fukt over lang tid vil medføre skader på konstruksjoner, både i form av treødeleggende sopper samt helsefarlige muggsopper. Vi foretar kontroll av den relative luftfuktigheten og luftens temperatur over tid for derved å kunne loggføre tilstanden i for eksempel en krypkjeller. Basert på måleresultater over tid kan eventuelle, og riktige tiltak vurderes.

Husinspeksjon

Hvorfor vente med overraskelsene til etter at du har kjøpt eller solgt bolig?

Med vår bakgrunn kan vi bistå både selger og kjøper med en grundig gjennomgang av boligen før inngåelse av kontrakt. Vi anser det for mulig å avdekke svakheter som ofte resulterer i krevende tvister, uten at det trengs å foreta nevneverdige inngrep i konstruksjoner.

Kontakt oss