Construction manager and architect checking the insulation works in a half finished project

Uavhengig kontroll

nye krav – nye løsninger

Uavhengig kontroll

nye krav – nye løsninger

Uavhengig kontroll i byggesaker ble innført som et krav til alle nye boliger fra januar 2013.

TTC AS utfører uavhengig kontroll, og sørger for at dette gjennomføres etter alle forskrifter.

Hensikten med uavhengig kontroll er å kvalitetssikre alle nye byggeprosjekter, og forsikre seg om at prosjektet oppfyller gjeldende krav til fuktsikring og lufttetthet i henhold til Byggteknisk forskrift. Kontrollen skal også bekrefte at arbeidene som er blitt gjort er utført i henhold til innleverte tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hovedårsaken til at regelen om uavhengig kontroll ble innført var alle reklamasjonssaker som oppstod på nye bygg, i forhold til feil og avvik. Kostnader på flere milliarder kroner hvert år legges på huseierne, og denne regelen skal forhindre at slik skjer så langt det lar seg gjøre.

Hva kontrolleres?

Uavhengig kontroll & trykktest. Det er obligatorisk for deg som skal bygge ny bolig, eller bygge fritidsbolig med mer enn én boenhet. Arbeid på våtrom i eksisterende bygg er søknadspliktig når brannskillet brytes.

Som vi nevnte tidligere, så går kontrollen ut på å sikre at byggeprosjektet oppfyller relevante krav i Byggteknisk forskrift. Dette er en «forskrift til Plan- og Bygningsloven som stiller krav til hvordan vi bygger bygninger generelt. Den stiller krav til blant annet varmeisolering, brannsikkerhet, lydisolering, lekkasjesikring etc.” – FagmannBad.no

Bygningskontroll utføres i alle tre tiltaksklassene:

Tiltaksklasse 1: Fuktsikring, trykktesting og tetthetsmåling av lufttetthet – denne tiltaksklassen reduserer bl.a. varmetap.

Tiltaksklasse 2 & 3: Bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet.

Hvis du skal bygge ny bolig eller næringseiendom, er du som tiltakshaver nødt til å bestille tredjepartskontroll ut i fra hvilken tiltaksklasse 1, 2 eller 3 hele eller deler av tiltaket er klassifisert til.

Uavhengig kontroll av våtrom

I våtrom vil vi helt spesifikt kontrollere blant annet at sluket på badet ditt er plassert i plan og høyde som prosjektert. Vi vil også gjennomføre en visuell kontroll av tilpasningen mellom membran, slukmansjett og sluk. Feil i sluk kan føre til større vannskader, derfor er det viktig at dette kontrolleres nøye, slik som pålagt i Byggeteknisk forskrift.

Under en uavhengig kontroll vil vi i TTC AS også kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring. På den måten forsikrer vi at byggeprosjektet ditt samsvarer med kravene i bygningsloven. Denne loven tar hensyn til bærekraftig utvikling, universell utforming samt barn og unges oppvekstsvilkår.

Når vi gjør et kontrolloppdrag for deg, vil vi melde alle feil som vi oppdager under kontrollen til de ansvarlige selskapene som har prosjektert eller utført arbeidet. Prosjekterende har ansvaret for å lukke alle avvik som vi oppdager.

Som en kontrollør er det vårt ansvar at avvik blir lukket. Dette innebærer at vi mottar dokumentasjon på at avviket er bekreftet lukket av prosjekterende. Dersom fristen for lukking overskrides, vil Norsk Byggekontroll varsle ansvarlig søker. Dersom avviket ikke lukkes etter at søkeren er informert, og hvis den avtalte fristen er utløpt, vil vi melde fra til kommunen at det foreligger et åpent avvik.

Byggeprosjektet kan erklæres ferdig når bygget er kontrollert. Vi avgir kontrollerklæring til ansvarlig søker når kontrollen er utført. Vårt ansvar i byggesaken stopper med sluttrapporten.

Kontrollen gjennomføres i henhold til byggesaksforskriften (SAK10). Det er en forskrift til den norske bygningsloven, og inneholder en del fordypninger av bestemmelser i denne loven. Forskriften inneholder bestemmelser som tiltak, søknader om tillatelser og ansvarsrett, saksbehandling, kontroll, kommunenes tilsyn osv.

Kontakt oss